Pillar Page là một trang nội dung dài bao gồm chi tiết một chủ đề cụ thể. Nó cung cung cho người dùng mọi thứ họ cần biết về chủ đề cụ thể và liên kết đến các tài nguyên liên quan khác.

Tiêu chuẩn bài Pillar Page

1. Nghiên cứu từ khóa

Lưu ý: Tránh trùng lặp nội dung, đảm bảo chưa có bài viết nào về chủ để này đã xuất bản trên trang web của bạn.

2. Lên outline và viết nội dung

Lên outline:

Lên outline toàn bộ cấu phần mà người đọc đang quan tâm có liên quan đến chủ đề của bạn. Cấu phần càng chi tiết càng tốt.

Gợi ý: Một nơi tuyệt vời để tìm kiếm từ khóa là trong phần Google hiển thị “Tìm kiếm” và phần cuối trang.

Viết nội dung:

Không có độ dài thiết lập nội dung cụ thể, tuy nhiên một bài pillar page có rất nhiều nội dung vì nó bao gồm chi tiết các chủ đề nên nằm khoảng 3000-5000 từ là hợp lý.

Nội dung trang trụ cột được biên tập chắc tay và đầy đủ thông tin xoay quanh chủ đề

Bài viết kết hợp với các yếu tố trực quan để thu hút khách hàng

3. Tối ưu và đăng bài

Link demo Pillar Page